Prawo pobytowe w Szwecji

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Pogoda

Reklama

Popularne Newsy

Nasze społeczności

Reklama

Video

Prawo pobytowe w Szwecji
Posted by

Prawo pobytowe w Szwecji

Prawo pobytowe w Szwecji – warto wiedzieć przed przyjazdem

Przebywając  na  terytorium  Szwecji,  należy  mieć  na  uwadze, iż w  pełni  podlega  się miejscowym przepisom prawa cywilnego, karnego i administracyjnego oraz podatkowego. Nieświadomość  tego  może  być  przyczyną  poważnych komplikacji.   Obywatel  obcy przebywający  w  Szwecji, nie tylko  ponosi  przewidziane  tutejszym  prawem  konsekwencje drobnych wykroczeń lecz także, w przypadku popełnienia czynu karalnego będzie sądzony przed szwedzkim sądem na podstawie tutejszego prawa, zaś ewentualna karę będzie odbywać w miejscowym więzieniu. Lokalne przepisy będą miały również zastosowanie w sprawach regulowanych prawem cywilnym  – np. w zakresie stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi zamieszkałymi na terytorium Szwecji. W uzasadnionych miejscowym prawem przypadkach szwedzkie sądy i instytucje mają prawo ingerować w te relacje, o ile stwierdzą zagrożenie dobra dziecka. Fakt, iż rodzice i dziecko są polskimi obywatelami nie odgrywa decydującej roli – kluczowe jest zamieszkiwanie na terytorium Szwecji. W skrajnym przypadku możliwe jest np. czasowe ograniczenie przez miejscowy sąd prawa do opieki nad dzieckiem, odebranie dziecka rodzicom i skierowanie go do rodziny zastępczej.

Zgodnie z przepisami o swobodnym przepływie osób w obrębie Unii Europejskiej, obywatele państw  UE  mają  prawo  do  pobytu  na  terenie  Szwecji bez  konieczności  załatwiania formalności  związanych  z  rejestracją  pobytu  w  Urzędzie ds. Migracji (Migrationsverket). Taki wymóg dla pobytu  przekraczającego  3  miesiące  został zniesiony  w maju  2014  r.  W praktyce  zaostrzeniu  uległy  natomiast  kryteria  przyznawania szwedzkiego  numeru osobowego  (Personnummer – odpowiednika polskiego nr PESEL), który uprawnia m.in. do ubiegania  się  o  pomoc  społeczną  i  bez  którego  trudno  jest załatwić  wiele  spraw życia codziennego  (np. założyć konto  w banku, uzyskać abonament na usługi teleinformatyczne itp.).

Uzyskanie  Personnummeru  wiąże  się  ze  spełnieniem  szeregu warunków,  takich  jak m.in.:
1. posiadanie zatrudnienia lub prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, albo
2. posiadanie (dla siebie i członków swojej rodziny) wystarczających środków na utrzymanie i pełne ubezpieczenie zdrowotne, umożliwiające pobyt na terenie Szwecji bez konieczności korzystania ze szwedzkich świadczeń socjalnych, albo
3. sytuacja, kiedy głównym celem pobytu w Szwecji jest zdobywanie wykształcenia, łącznie z nauką zawodu w szkole publicznej lub prawnie uznanej szkole prywatnej, albo kształcenie się na uczelni/w zakładzie naukowym, przy równoczesnym spełnieniu przesłanek wymienionych w punkcie 2.

W odniesieniu do sytuacji pobytowej członków najbliższej rodziny należy mieć na uwadze, iż najbliższymi członkami  rodziny  są – niezależnie  od  ich  obywatelstwa – małżonkowie, konkubenci,  dzieci  pochodzące  z  małżeństwa  i  dzieci pozamałżeńskie  (także  pasierbowie, pasierbice i dzieci adoptowane), do chwili ukończenia przez nie 21 roku życia, lub powyżej tej granicy, jeżeli pozostają jeszcze na utrzymaniu rodziców, jak również rodzice i teściowie, pod warunkiem zapewnienia im środków na utrzymanie.

W  przypadku  spełnienia  powyższych  warunków  można złożyć  wniosek do  Urzędu Skarbowego w sprawie nadania szwedzkiego numeru osobowego – Personnummeru, którego nadanie jest podstawowym warunkiem stabilnego funkcjonowania w tym kraju. W  Szwecji nie  ma  obowiązku  meldunkowego,  jednakże  posiadanie  miejsca zamieszkania (adresu)  jest  jednym  ze  sposobów  sprawdzenia  wiarygodności  osoby  oraz  praktycznym warunkiem do rejestracji w Urzędzie Migracyjnym i Skarbowym. Obywatele Polski nabywają po 5-ciu latach nieprzerwanego i legalnego pobytu na terenie Szwecji, niezależnie od dalszego występowania wymaganych przesłanek, prawo do pobytu stałego.

 

Źródło: Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie (msz.gov.pl)
Fot: własność redakcji

1 0 1320 31 sierpnia, 2016 News, Praca i pobyt, Przewodnik, Turystyka 31 sierpnia, 2016

Dodaj komentarz

Reklama

Przelicz waluty

My na Twitterze

Reklama

Nasi fani na Facebooku

obsługa marketingowa NETRAD | agencja marketingowa

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej www.WirtualnaSzwecja.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.